Chief Digital and Information Officer

  • Full Time
  • Cardiff
  • Posted 3 weeks ago

Cardiff University

Job title:

Chief Digital and Data Officer

Firm

Cardiff College

Job description

Cardiff College was established in 1883. Our motto, Gwirionedd, Undod a Chytgord – ‘Fact, Unity and Harmony’ – units out our founding dedication to work collectively to make a constructive and lasting distinction to our communities and continues to specific our dedication at this time. We’re one of many largest universities within the UK and a member of the Russell Group. Our imaginative and prescient is to be a world-leading, research-excellent, and educationally excellent world college with a transformative social, cultural and financial influence for Cardiff, Wales, the UK and the world. We’re firmly grounded in our sense of place. As the most important college in Wales – and a serious employer, with greater than 7,000 workers – we work with society, trade and authorities to assist overcome probably the most pressing challenges of our instances.Now could be an thrilling time to hitch the college, following the latest arrival of our new Vice-Chancellor, Professor Wendy Larner who took up her place in September 2023. The primary girl within the historical past of Cardiff College to carry this place, Professor Larner’s management marks the beginning of a brand new part of strategic growth for the College.We are actually looking for to nominate an distinctive chief to the position of Chief Digital and Data Officer. Reporting immediately into the Chief Working Officer and dealing intently with the Chief Transformation Officer, the publish holder will probably be a key member of the College Govt Board, taking part in a key position in shaping the conversations round using digital applied sciences, guaranteeing that we’re positioned to deal with the altering wants of our educational neighborhood and college students, make the most of alternatives to enhance our organisational processes and be sure that our data techniques and know-how are match for function and sturdy sufficient to go off current and rising cyber-security and digital dangers.Candidates might want to display important senior digital management expertise with a confirmed observe file of main know-how capabilities with an emphasis on strategic innovation, attainment and success gained in a comparable college or different organisation of comparable dimension and complexity. Additionally, you will have a confirmed observe file as a supply chief, delivering and implementing profitable organisation extensive IT and Digital change programmes.For additional particulars, together with a job description, individual specification and data on methods to apply, please go to quoting reference 7268.The deadline for functions is at 9am BST on Monday twenty ninth April 2024.Location: CardiffWage: Cardiff College will provide a pretty wage, commensurate with expertise, for a extremely proficient postholder on this position. Cardiff affords 37 days each year of annual depart, and a USS pension. Relocation bills (as much as a most of £8,000) will probably be accessible for candidates shifting to Cardiff.Cardiff College is dedicated to supporting and selling equality and variety and to creating an inclusive working atmosphere. We consider this may be achieved by means of attracting, creating, and retaining a various vary of workers from many alternative backgrounds. We subsequently welcome candidates from all sections of the neighborhood no matter intercourse, ethnicity, incapacity, sexual orientation, trans identification, relationship standing, faith or perception, caring obligations, or age.Defending your private knowledge is of the utmost significance to Perrett Laver and we take this duty very critically. Any data obtained by our buying and selling divisions is held and processed in accordance with the related knowledge safety laws. The information you present us with is securely saved on our computerised database and transferred to our purchasers for the needs of presenting you as a candidate and/or contemplating your suitability for a task you’ve registered curiosity in.As outlined beneath the Normal Information Safety Regulation (GDPR) Perrett Laver is a Information Controller and a Information Processor, and our authorized foundation for processing your private knowledge is ‘Authentic Pursuits’. You might have the best to object to us processing your knowledge on this approach. For extra details about this, your rights, and our method to Information Safety and Privateness, please go to our web site . Please go to the next hyperlink with the intention to discover extra details about using private data offered by candidates to the college:Sefydlwyd Prifysgol Caerdydd ym 1883. Mae ein harwyddair, sef ‘Gwirionedd, Undod a Chytgord’ yn mynegi ein hymrwymiad sylfaenol i gydweithio i wneud gwahaniaeth parhaol ac er gwell i’n cymunedau, a pharhau y mae’r Brifysgol i gyfleu’r ymrwymiadhwnnw heddiw. Rydym yn un o’r prifysgolion mwyaf yn y DU ac yn aelod o Grŵp Russell. Ein gweledigaeth yw bod yn brifysgol sy’n arwain y byd, yn rhagorol ein hymchwil ac yn odidog ein haddysg, yn ogystal â chael effaith drawsnewidiol ar gyfer Caerdydd, Cymru, y DU a’r byd. Rydym wedi ein gwreiddio’n gadarn yn ein hymdeimlad o le. A ninnau’r brifysgol fwyaf yng Nghymru – ac yn gyflogwr o bwys sydd â mwy na 7,000 o workers – rydym yn gweithio gyda’r gymdeithas, gyda byd diwydiant a chyda’r llywodraeth i helpu i oresgyn heriau mwyaf taer ein hoes.Dyma amser cyffrous i ymuno â’r Brifysgol, yn dilyn penodiad diweddar yr Is-ganghellor newydd, yr Athro Wendy Larner, a ddechreuodd yn ei swydd ym mis Medi 2023. Yr Athro Larner yw’r fenyw gyntaf yn hanes Prifysgol Caerdydd i ddal y swydd hon, ac mae ei harweinyddiaeth yn cyd-fynd â chyfnod newydd o ddatblygiad strategol yn y Brifysgol.Rydym nawr am benodi arweinydd eithriadol i rôl y Prif Swyddog Gweithrediadau Digidol a Gwybodaeth. Gan adrodd yn uniongyrchol i’r Prif Swyddog Gweithredu a gweithio’n agos gyda’r Prif Swyddog Trawsnewid, bydd deiliad y swydd yn aelod allweddol o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol, gan chwarae rhan allweddol wrth lunio’r sgyrsiau ynghylch defnyddio technolegau digidol, gan sicrhau ein bod mewn sefyllfa i fynd i’r afael ag anghenion newidiol ein cymuned academaidd a’n myfyrwyr, manteisio ar gyfleoedd i wella ein prosesau sefydliadol a sicrhau bod ein systemau gwybodaeth a thechnoleg yn addas i’r diben ac yn ddigon cadarn i atal risgiau digidol a seiberddiogelwch sy’n bodoli eisoes a rhai sy’n dod i’r amlwg.Bydd angen i ymgeiswyr arddangos profiad sylweddol o fod mewn rôl uwch ym maes arweinyddiaeth ddigidol, gyda hanes diamheuol o arwain ar swyddogaethau technoleg blaenllaw gyda phwyslais ar arloesedd strategol, cyrhaeddiad a llwyddiant a gafwyd mewn prifysgol neu sefydliad arall o faint a chymhlethdod cymharol. Bydd gennych hefyd hanes diamheuol o fod yn arweinydd sy’n cyflawni, gan gyflwyno a gweithredu rhaglenni newid TG a Digidol llwyddiannus ledled y sefydliad.Mae rhagor o fanylion, gan gynnwys disgrifiad o’r swydd, manyleb y individual a gwybodaeth am sut i wneud cais ar gael drwy fynd i https://candidates.perrettlaver.com/vacancies, gan roi’r cyfeirnod 7268.Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9am BST Dydd Llun 29 Ebrill 2024.Lleoliad: CaerdyddCyflog: Bydd Prifysgol Caerdydd yn cynnig cyflog deniadol sy’n gyfatebol i brofiad ar gyfer deiliad swydd hynod dalentog yn y rôl hon. Mae Caerdydd yn cynnig 37 diwrnod y flwyddyn o wyliau blynyddol, a phensiwn USS. Bydd treuliau adleoli (hyd at £8,000 ar y mwyaf) ar gael i ymgeiswyr sy’n symud i Gaerdydd.Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gynorthwyo a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Rydym o’r farn y gellir gwneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o workers o lawer o gefndiroedd gwahanol. Felly, rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr o bob rhan o’r gymuned, ni waeth beth y fo’u rhyw, eu hethnigrwydd, eu hanabledd, eu cyfeiriadedd rhywiol, eu hunaniaeth attracts, statws eu perthynas, eu crefydd neu eu cred, eu cyfrifoldebau gofalu neu eu hoedran.Mae diogelu eich knowledge personol o’r pwys mwyaf i Perrett Laver, ac rydym yn cymryd y cyfrifoldeb hwn o ddifrif calon. Mae unrhyw wybodaeth sy’n dod i legislation ein his-adrannau masnachu’n cael ei chadw a’i phrosesu’n unol â’r ddeddfwriaeth diogelu knowledge berthnasol. Mae’r knowledge y byddwch yn ei roi inni yn cael ei gadw’n ddiogel yn ein cronfa ddata gyfrifiadurol a’i drosglwyddo i’n cleientiaid er mwyn eich cyflwyno’n ymgeisydd a/neu ystyried eich addasrwydd ar gyfer y rôl yr ydych wedi mynegi diddordeb ynddi.Fel y’i diffinnir yn unol â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Information (GDPR), mae Perrett Laver yn Rheolydd Information ac yn Brosesydd Information, a ‘Buddiannau Dilys’ yw ein sail gyfreithiol dros brosesu eich knowledge personol. Mae gennych yr hawl i wrthwynebu ein bod yn prosesu eich knowledge fel hyn. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, eich hawliau a sut rydym yn sicrhau Diogelwch a Phreifatrwydd Information, ewch i’n gwefan . I gael rhagor o wybodaeth am sut y defnyddir y wybodaeth bersonol y bydd ymgeiswyr yn ei chyflwyno i’r brifysgol, ewch i:Share this jobSave jobClick so as to add the job to your shortlistYou have to or to save lots of a job.Get job alertsCreate a job alert and obtain personalised job suggestions straight to your inbox.© 2015 – 2024 THE World Universities Insights Restricted. Powered by Madgex Job Board Software programShutEarlier than you apply –
Activate alerts for jobs like this!We’ll ship them straight to your inbox :What’s your e mail handle? requiredWhile you create this job alert we are going to e mail you a number of jobs matching your standards. Our and apply to this service and you’ll unsubscribe at any time.By clicking to proceed to use under, your e mail handle will probably be shared with the employer.Create alert and proceed to use (This can open in a brand new window from which you can be robotically redirected to an exterior web site after 5 seconds)

Anticipated wage

Location

Cardiff

Job date

Thu, 28 Mar 2024 00:24:31 GMT

To assist us observe our recruitment effort, please point out in your e mail/cowl letter the place (globalvacancies.org) you noticed this job posting.

To apply for this job please visit jobviewtrack.com.

Job Location